DZIEJE  NASZEJ  SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej – Wirku jest jedną z wielu placówek oświatowych działających na terenie naszego miasta. Może poszczycić się ciekawą historią, liczącą już ponad 100 lat.  Dokumentacja archiwalna podaje, że 12 sierpnia 1901 r. rozpoczęto budowę budynku szkolnego. Rok później, 1 lipca 1902 r. , oddano i uroczyście poświęcono szkołę, której nadano nazwę: ”II Szkoła Powszechna” w Nowej Wsi. Językiem wykładowym był wówczas język niemiecki. Pięć lat później rozpoczęto rozbudowę szkoły, którą ukończono w 1908 r.  Ogromne znaczenie dla historii szkoły ma fakt, iż w 1922 r. została przekazana władzom polskim. Jej kierownikiem mianowano Karola Renowicza. Uczęszczało wtedy do szkoły 748 dzieci, w tym 25 narodowości niemieckiej. Była to placówka katolicka, siedmioklasowa.

Karol Renowicz bardzo dbał o polskość szkoły. Jego staraniem, 17 października 1922 r., nadano szkole imię polskiego wieszcza – Adama Mickiewicza. Natomiast 2 lutego 1923 r. na posiedzeniu rady gminnej podjęta została uchwała zmieniająca nazwę szkoły II na: ”Szkoła im. Adama Mickiewicza”. Fakt ten świadczył o patriotyzmie ówczesnej rady gminnej.
Niezwykle silne były w tym czasie związki szkoły z rodzinami dzieci i kościołem. Każdy nowy rok szkolny zaczynał się od uroczystej Mszy św., w której brały udział dzieci, ich rodziny oraz nauczyciele. W szkole organizowano odczyty, pogadanki na temat współzależności: szkoła – rodzina – kościół.  Kierownik Renowicz gorliwie zabiegał o różnego rodzaju środki dydaktyczne. Na jego prośbę, szkoła otrzymała m.in. elementarze, mapy geograficzne, liczydła, obrazy. Starania kierownika w tym zakresie popierał naczelnik gminy.

W 1923 r. Karol Renowicz, na własną prośbę, przeniósł się do Katowic, a jego miejsce zajął Józef Śmiechowski, pełniący swoje obowiązki do marca 1926 r. Kontynuował on dzieło swego poprzednika dotyczące zakupu pomocy naukowych. Za jego kadencji sporządzono napis na szkole, który brzmiał: SZKOŁA POWSZECHNA im. ADAMA MICKIEWICZA
W wyniku konkursu ogłoszonego przez Wydział Oświecenia Publicznego, następcą Józefa Śmiechowskiego został Jan Groński. Szkoła była wówczas ośmioklasowa, panowały w niej, według zapisów kierownika, bardzo dobre stosunki na linii nauczyciel – uczeń.
Kierownik Groński dbał o wystrój klas, czuwał nad remontami i pracami porządkowymi, wzbogacał szkołę o nowe pomoce dydaktyczne.

Warto wspomnieć o pewnej zmianie w systemie szkolnym mającej miejsce w roku szkolnym 1928 / 1929: otóż wprowadzono 45 minutowy czas trwania lekcji, istniejący do dziś.
W 1933 r. zmarł Jan Groński. Po jego śmierci kierownikiem został Stanisław Kuna, jeden z nauczycieli szkoły. Pierwsze dni urzędowania opisywał bardzo pozytywnie: ” Grono jest zżyte ze sobą, dzieci są grzeczne”.  W 1933 r. rozpoczęła swoją działalność świetlica dla dzieci i dla panien powyżej 14 roku życia . Powstała także sala rekreacyjna, gdzie spędzano czas na przerwach. Rok później otwarto sklepik uczniowski. W tym czasie przeprowadzono na terenie szkoły wiele prac, m.in. wzbogacono wyposażenie szkoły, urządzono ogród, usprawniono sprzęty w kuchni.  12 czerwiec 1936 r. to data bardzo ważna w historii szkoły. W tym dniu odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego połączone z festynem. Aktu poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Szulc. Podpisy osób, które uczestniczyły w uroczystości, można znaleźć w kronice szkolnej. Ówczesne gazety opisywały to wydarzenie; podawały nazwisko nauczycielki, Marii Grabowskiej, która bezinteresownie wykonała sztandar. Obecnie jest on przechowywany w Szkolnej Izbie Pamięci.

Skip to content