Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sp7ruda.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-09-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-04
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Dostępna strona

Strona https://www.sp7ruda.eu//została zaprojektowany tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami: szkola07@wp.pl lub tel. 32 2420-940.

Osobami do kontaktu są Panie: Katarzyna Bartoń-Lorek oraz Danuta Tułaj.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część zamieszczonych na stronie publikacji pochodzi z różnych źródeł,
 • brak mapy serwisu.

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zwiększenie tekstu
 • zmniejszenie tekstu
 • skala szarości
 • zmiana kontrastu,
 • zmiana tła
 • podkreślone linki
 • czytelna czcionka 

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 
Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej – lokalizacja szkoły przy ulicy 1 Maja 173.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 1. Budynek szkolny jest obiektem wolnostojącym, murowanym składającym się z 2 części: budynku głównego (szkoła ) oraz budynku bocznego ( sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym). Obiekty są ze sobą połączone łącznikiem. Budynek główny jest czterokondygnacyjny, a boczny jednokondygnacyjny.
 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy 1 Maja na poziomie terenu. Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Drugie wejście do szkoły znajduje się od strony boiska szkolnego, szerokie szklane drzwi, nie ma  podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. W okresie pandemii czynne jest również wejście kolejne od strony boiska, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym 
  są pracownicy obsługi.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 1. Korytarze i klatki schodowe w budynku nie są szerokie.
 2. Brak windy.
 3. W budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. W pobliżu szkoły nie znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content